CSOK: MI VEZETHET SZERZŐDÉSBONTÁSHOZ, MEGSZŰNÉSHEZ ÉS VÉGÜL A VISSZAFIZETÉSHEZ…

2016.05.11. Releváns

A CSOK igénylésekor talán sokunknak elsiklik a figyelme azokon a fontos pontokon, amelyek a szerződés felbontásáról rendelkeznek. Nézzük miről is van szó.

Új lakás építésének esetén, a hitelintézet felmondhatja a szerződést:

• ha az építkezési munkák elvégzését határidőre nem igazoljuk, de legfeljebb az építkezés megkezdésétől számított 5 éven belül. Lehetőség nyílik az építésügyi hatóság által kiadott engedély meghosszabbítására, de ezt is kötelességünk a bank felé jelenteni, igazolni. Az építkezés befejeztével használatbavételi engedéllyel a kezünkben érdemes bankunkhoz ellátogatni.

• ha az épület használatbavételi engedélyének kiállítása vagy magának a használatbavételnek a tudomásulvétele illetve az egyszerűsített bejelentés köteles épület felépítésének tényét bizonyító hatósági irat kiállítása nem az építtető, azaz a támogatást igénylő személy által elkövetett hiba oka folytán hiúsul meg.

• ha az építtető, azaz a támogatást igénylő eláll építési szándékától

Ebben a három esetben a következő szankciókkal kell számolnunk:
késedelmi kamatra számíthatunk, amely a polgári törvénykönyv szerint lép életbe és a folyósítás napjától számít valamint a teljes folyósított támogatásra érvényes, tudtuk meg a hitelmindenkinek.hu -tól.

• ha az új lakást lebontják – ez alól kivételt képez, ha természeti katasztrófa miatti bontásról van szó – vagy elidegenítik,

• ha az új lakás sem a támogatást felvevő személy, sem annak a nem felnőtt, azaz kiskorú gyermekének lakóhelye céljául szolgál, akinek a támogatást igénybe vette. Itt fontos megjegyezni, hogy ez akkor is életbe lép, ha a gyermek a családban történt változás – mint például válás – bekövetkezése vagy gyámhatósági, gyermekek védelmét szolgáló intézkedése miatt, hosszabb távon, azaz tartósan elkerül a CSOK-ot igénybe vevő személy háztartásából,

• ha az új lakást harmadik, a szerződésben egyáltalán nem szereplő személynek lakhatás céljából átengedik,

• ha nem lakásként funkcionál az ingatlan,

Itt fontos megjegyezni, hogy nem minősül életvitelszerű tartózkodási jog megsértésének, ha időközben a gyermek elhalálozik. A támogatást igénylőnek fontos tudni, hogy köteles 30, azaz harminc naptári napon belül jelenteni a változást a kormányhivatalnak, a megfelelő igazoló okiratok csatolásával.

Válás esetén a következőkkel számolhatunk:

• ha a volt házastársak a közös tulajdonban lévő lakásukat az állam javára bejegyzett elidegenítési, avagy terhelési tilalom idején mégis elidegenítik, úgy a feleket a visszafizetési kötelezettség az elidegenítés esetén származó bevételnek a bíróság határozata szerinti vagy a közöttük régebben létrejött házassági azaz, vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli. A házasság érvénytelenítését ebben az esetben is a kormányhivatalnak kell bejelenteni 30 naptári napon belül

• ha a házasságfelbontás során az egyik válófélben lévő személy megszerzi a kedvezmény igénybevételével érintett ingatlant, úgy a másik fél tartozása az állam felé megszűnik, hiszen a tulajdonjog sem őt illeti. Érdekesség, hogy azoknak a gyerekeknek az elhelyezésére, akikre a családnak juttatott otthonteremtési kedvezményt megigényelték, a lakás tulajdonjogát megszerző szülőnél kerül sor. Ilyenkor a hitelintézetnél kell legelőször a bejelentést megtenni és a hitelintézet az, akinek kötelessége értesíti a kormányhivatalt a szerződés módosításáról. A támogatást igénylőnek részleges elidegenítés esetén csupán az elidegenítésre kerülő saját tulajdoni hányadára vonatkozó és az azzal arányos részt kell visszafizetnie.

Élettársak esetében, élettársi közösség megszűnése esetén is ugyanezeket a törvényeket alkalmazzák.

Nem magyar támogatott állampolgároknak, tartózkodási engedélyük megszűnése esetén szintén visszafizetéssel kell számolniuk. Ha a tartózkodási engedély megszűnésének időpontjától számított 30 naptári napon belül nem kapja meg újra az érvényes tartózkodási engedélyt, akkor köteles még Magyarország területének elhagyása előtt a polgári törvénykönyv szerint esedékes késedelmi kamattal megterhelt tartozást megfizetni.

Szintén a visszafizetés ténye lebeg azoknak a feje felett, akik a támogatás igénylésekor valótlan adatokkal jutottak CSOK-hoz.

Vizsgálatkor a hitelintézetnek becsatolt nyilatkozatokat és okiratokat alaposan ellenőrzik. Amennyiben a kormányhivatal hatósági ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy valótlan adatok benyújtásával jutott valaki CSOK-hoz, úgy a családnak juttatott otthonteremtési támogatás – a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelt összegének – visszatérítésére kötelezik a felet.

Most pedig tekintsük át, mi a helyzet a gyermekvállaláshoz szorosan kapcsolódó pontokkal.

• ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást egyáltalán nem vagy csak egy részében tudja teljesíteni, úgy a családnak juttatott otthonteremtési kedvezmény összegét a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat ötszörösével növelten kénytelenek visszafizetni. Az összeg kiegyenlítésének végső esedékessége a gyermekvállalási határidő elteltét követő 60 nap. A gyermekvállalás gyermek halva születése esetén teljesítettnek tekintendő.

• ha a házasság válással végződik és egyáltalán nem vagy csak egy részében tudták a felek teljesíteni a gyermekvállalást, úgy azt a bíróság által meghozott, jogerős bírói ítélet felmutatásával kell igazolniuk a hitelintézetnél. Ebben az esetben is a családnak juttatott otthonteremtési kedvezmény összegét a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat ötszörösével növelten kénytelenek visszafizetni. A hitelintézet feladata tájékoztatni a Kincstárt.

• a házasság felbontásának vagy a válás időszakában már fennálló várandósságból született gyermekkel a gyermekvállalással kapcsolatos pontot teljesítettnek tekintik, azt elfogadják. Itt is ugyanúgy teljesítettnek tekintendő a CSOK, ha a gyermek halva születik. A házasság felbontásáról vagy érvénytelenítéséről szóló papírokkal együtt a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját az orvos által kiállított bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolni kell. A visszafizetési kötelezettség ezekben az esetekben a várandósság legvégéig meghosszabbításra kerül.

• ha a kérelmező igazolja az új lakás szerinti illetékességgel bíró járási hivatalnál, hogy a családnak juttatott otthonteremtési kedvezmény azonnali és egy összegben történő megfizetése vagyoni, családi, jövedelmi, és különös tekintettel a szociális körülményeire is súlyos terhet jelentenek számára, úgy méltányossági eljárás keretében részletfizetést is kaphat.

(Forrás: kozlonyok.hu)

Téged NEM érdekelnek a cikkek? MOST akarod eladni az ingatlanod?
Akkor töltsd ki ezt a kérdőívet MOST!

Ha Te is keresed új otthonod, vagy eladnád meglévő ingatlanod, ne habozz vedd fel velünk a kapcsolatot >>>

Még több cikket felújítással kapcsolatban itt találsz >>>